תפילין (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

בפינה שעברה כתבנו על מבנה התפילין ועל טעמי המצווה, ועתה נכתוב על ההנחה בפועל.

היכן וכיצד מניחים את התפילין?

מתחילים בהנחת תפילין של יד, שכן גם בתורה הן נזכרו ראשונות. מקום ההנחה הוא על היד החלשה - יד שמאל (ואדם 'שמאלי' מניח על יד ימין), על השריר שבזרוע, עם הטייה קלה לכיוון הגוף. באופן כזה התפילין מכוונות כנגד מקום הלב. יש להשחיל את היד דרך הרצועה, להניח את הבית במקומו, לברך: 'ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין' ולהדק את הרצועה כדי שהבית לא יזוז ממקומו. לאחר מכן כורכים את הרצועה שבע פעמים על אמת היד ועוברים להנחת התפילין של ראש.

מקום הנחת התפילין של ראש הוא החלק הקדמי של הראש, למעלה מן המצח, כנגד המקום שבין העיניים (חכמים קיבלו במסורת שזו כוונת המילים 'בֵּין עֵינֶיךָ', ואין הכוונה להניח בין העיניים ממש). יש להניח את הבית במקומו ולהדק את הרצועות סביב הראש (האשכנזים נוהגים לברך ברכה נוספת לפני ההידוק: 'ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצות תפילין'). הרצועות היוצאות מהקשר צריכות להשתלשל מלפנים, מהצד הקדמי של הגוף.

לאחר הנחת התפילין של ראש חוזרים לתפילין של יד, וכורכים שלוש כריכות סביב האצבע האמצעית. את שאר הרצועה כורכים סביב כף היד. בצורת הכריכה יש כמה מנהגים, וכל אחד יעשה כמנהגו.

כיצד יש להתנהג בזמן שהתפילין עלינו?

בזמן שהתפילין מונחות על האדם עליו להתנהג בקדושה מיוחדת: לא לדבר דברים בטלים (חסרי תועלת) ולהיזהר במיוחד מהרהורים רעים וממצב של קלות דעת. אין להיכנס עם תפילין לשירותים או למקומות מלוכלכים.

מתי צריך להניח תפילין?

באופן עקרוני המצווה היא להניח תפילין במשך כל היום כולו, מלבד שעות הלילה ומלבד שבתות וחגים שאינם זמן תפילין. אולם כיון שקשה מאוד להתנהג כל היום ברצינות ובקדושה הנדרשת בשעת הנחת תפילין, נהגו להניחם רק בזמן תפילת שחרית, ורק יחידים נוהגים להניח יותר מכך. חשוב במיוחד להניח תפילין בשעת 'קריאת שמע'. ועל כל פנים, מי שמניח תפילין כל יום אפילו לזמן קצר, יצא ידי חובת המצווה.

האם נשים מניחות תפילין?

נשים פטורות מתפילין, כיון שהן פטורות ממצוות עשה התלויות בזמן מסוים (כמו למשל ישיבה בסוכה או שמיעת שופר בראש השנה) משום שאישה היא עיקר הבית, והתורה לא מטילה עליה מצוות התלויות בזמן מסוים שיפריעו לה לנהל את הבית. מצות תפילין נחשבת מצווה התלויה בזמן, משום שהיא קיימת רק ביום ולא בלילה. אמנם בדרך כלל נשים רשאיות לקיים גם מצוות שהן פטורות מהן, אבל בתפילין ישנו גם צד של איסור אם לא נזהרים בקדושתן כראוי, ולכן נהגו שנשים שאינן חייבות לא תנחנה תפילין כלל.

 

מהן 'תפילין של רבנו תם'?

ישנה מחלוקת בין הפוסקים הראשונים על הסדר שבו מניחים את ארבע הפרשיות בתוך בתי התפילין. לדעת רש'י ורוב הפוסקים ישנו סדר מסוים, ואילו לדעת רבנו תם (נכדו של רש'י) יש סדר אחר. להלכה נפסק כדעת רש'י, אולם ישנם כאלו שנוהגים להניח לאחר התפילה גם תפילין המסודרים כדעת רבנו תם כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. ישנם אף כאלו הנוהגים על פי תורת הקבלה ומניחים שני זוגות תפילין בעת ובעונה אחת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר