טומאה וטהרה א'

יוסף רזניק תגובות: 0

בשבת האחרונה קראנו את 'פרשת פרה' משום שבה קוראים בבית הכנסת, בנוסף לפרשת השבוע, את פרשת פרה אדומה שבספר במדבר (יט, א-כב). בפרשה זו התורה מלמדת אותנו את עיקרי הדינים של טומאת מת, ואת הדרך להיטהר ממנה. לפי חלק מהדעות, חיוב שמיעת 'פרשת פרה' הוא מן התורה; אך הדעה המקובלת היא שהחיוב הוא מדברי חכמים, שתקנו לקרוא פרשה זו כחודש לפני חג הפסח, כדי להזכיר לציבור להיטהר מכל טומאה לקראת הקרבת קרבן הפסח.

דיני טומאה וטהרה תופסים בתורה מקום נכבד: מוקדשים להם פרקים רבים בתורה שבכתב, ו'סדר' שלם מששה סדרי המשנה - סדר 'טהרות'.

באלו מצבים האדם נהיה טמא?

ישנם כמה דברים שגורמים לטומאה. הראשון שבהם הוא גופת מת, שקרויה 'אבי אבות הטומאה'. כל מי שבא במגע עם גופת מת או עם קבר של מת, ואפילו מי ששהה עם המת תחת אותו גג, נטמא. גם מי שנגע בנבלה של בהמה או חיה שאסורה באכילה, נטמא, וכן ישנם שמונה שרצים (כגון עכבר ולטאה) שמטמאים כאשר הם מתים.

ישנם גם מצבים אישיים שגורמים לטומאה: המצורע הוא טמא, וכן מי שחלה בזיבה. טומאה קלה יותר היא של אשה בזמן נידתה, ושל איש שראה קרי, גם איש ואשה שקיימו יחסי אישות נטמאים וגם אשה שילדה בן או בת.

בחלק מהמקרים, מי שנגע באדם טמא נטמא גם הוא. גם כלים, בגדים ומאכלים עשויים לקבל טומאה בצורות שונות.

כיצד נטהרים מטומאה?

ברוב סוגי הטומאות, הדרך להיטהר היא טבילה במקור מים שלא נשאבו בידי אדם, כגון ים, נהר, מעיין או בור של מי גשמים. כיום נהוג לטבול במקווה, שבו יש מעין בריכה המחוברת ל'אוצר' (=מאגר) של מי גשמים. חלק מהטומאות, כגון זיבה וצרעת, דורשות גם הבאת קרבנות. אולם לטהרה מטומאת מת ישנו תהליך מיוחד במינו: יש לקחת פרה אדומה לגמרי, לשחוט אותה סמוך לבית המקדש, לשרוף אותה ואת האפר לערבב במים. ממים אלו יש להזות טיפות אחדות על הטמא, וכך הוא נטהר.

פרה אדומה? זה נשמע מאוד מוזר...

אכן כן. מי שמצות פרה אדומה נשמעת לו מוזרה, נמצא בחברה טובה: מצוה זו נחשבה מאז ומעולם למצווה הכי פחות מובנת בתורה, וחכמים ראו בה סמל לצורך לקיים את מצוות ה' גם כשאיננו מבינים אותן. אמרו חכמים שאפילו שלמה המלך, שהיה ידוע בחכמתו, לא הצליח להבין בשלמות את טעם המצווה, והיחיד שהבין אותה היה משה רבנו עצמו.

תהליך השריפה של פרה אדומה נעשה בפעם האחרונה לפני כאלפיים שנה, בסוף ימי בית המקדש השני. מי-האפר של פרה זו הספיקו לכמה מאות שנים אחר החורבן (שכן ניתן לערב מעט אפר בכמות גדולה של מים), אך לאחר תקופה זו לא היתה  עוד אפשרות להיטהר. כיום מקובל להתייחס לכולנו כאל טמאי מתים, עד ביאת המשיח שלאחריה תיעשה שוב פרה אדומה ונוכל להיטהר.

(המשך בשבוע הבא בע'ה)

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר