שבע מצוות בני נח

תגובות: 0

מה זה 'שבע מצוות  בני נח'?
בתורה ישנן שבע מצוות שבהן מחויבים כל אומות העולם, בשונה מכל שאר המצוות שבהן מחויבים רק עם ישראל. בתחילה ניתנו שש מצוות לאדם הראשון, והמצווה השביעית נוספה לנח כשיצא מן התיבה. כאשר נבחרו ישראל כעם סגולה הם נצטוו בתרי'ג (613) המצוות.

מדוע נקראו מצוות אלה על שם נח?
כיוון שכל האנושות אבדה בדור המבול, ורק נח ובניו ונשי בניו נשארו בתיבה וניצלו, כל אומות העולם הם בעצם בני בניו של נח.

מהן אותן שבע מצוות שנצטוו בהן בני נח?
איסור עבודה זרה: גם הגויים מצווים להאמין בה' ואסורים בעבודת אלילים.
איסור ברכת השם: הכוונה שאסור להם לקלל את הקב'ה חס וחלילה.
איסור שפיכות דמים: כל רצח של בני אדם אסור לבני נח.
גילוי עריות: הגויים אסורים גם הם בגילוי עריות כמו אשת איש וכדומה.
איסור גזל: אסור להם לגנוב או לגזול רכוש שאינו שלהם.
איסור אכילת אבר מן החי: מצווה זו נוספה לנח ובניו. אסור לכרות אבר של בעל חיים ולאוכלו בעודו חי, אלא קודם צריך  להמית את בעל החיים, ורק אחר כך מותר לאכול את בשרו.
מצוות דינים: חובה על בני נח להקים בתי משפט בכל מקום, לדון והזהיר את בני עמם לא לעבור על המצוות הללו, ולהעניש את מי שעובר עליהן.

מה המטרה של שבע מצוות בני נח?
גם אומות העולם מצווים להיות 'בני אדם'. שבע מצוות אלו, הן הבסיס לקיום תקין של החברה האנושית, ושמירת צלם אלוקים שבאדם. קיומן של מצוות אלו, ימנע מבני האדם להפוך לחיות או בהמות, ויעזור להם לשמור על צלם אנוש. 

מיהו חסיד אומות העולם?
גוי שמקבל על עצמו שבע מצוות בני נח ומקפיד לקיים אותן, נחשב לאחד מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, אך בתנאי שהוא מקיים אותן מפני שכך נצטווה על פי התורה שלנו.

האם הגויים נענשים על ביטול שבע מצוות בני נח?
בהחלט. ראינו שדור המבול הושמד, מכיוון שעברו על גילוי עריות וגזל. גם סדום הושמדה על שפיכות דמים וחוקי גזל שנהגו בה.

מדוע לעם ישראל יש תרי'ג מצוות, ואילו לאומות העולם רק שבע מצוות?
כל עם והתפקיד שלו. עיקר תפקידם של אומות העולם הוא לדאוג ליישוב העולם, ולפיתוחו המדעי והכלכלי. בשביל קיום הייעוד הזה, די להם אם ישמרו את שבע המצוות שנצטוו. אין להם צורך באוכל כשר ושמירת שבת. התפקיד המיוחד של עם ישראל, להיות
עם של תלמידי חכמים ועובדי ד', מזכה אותנו בהרבה יותר מצוות.

האם קיימים היום גויים שמקיימים שבע מצוות בני נח?
בהחלט. במקומות שונים בעולם ישנן קהילות של אלפי אנשים שמקיימים שבע מצוות בני נח, מתוך אמונה בתורה, ומודרכים על ידי רבני ישראל בקיום שלהן.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר