חילול השם

רבני שלום לעם תגובות: 0

איך אפשר לכפר על חילול השם? והאם מי שנכשל בחילול השם יש לו חלק לעולם הבא?

חז'ל למדו אותנו שעל כל עוון ניתן לשוב בתשובה. אמנם ישנם מקרים שבהם הכפרה המושלמת מגיעה רק לאחר שהאדם מקבל יסורים או אחרי שנפטר מן העולם, אבל אם עשה תשובה אמיתית מעומק הלב תשובתו מתקבלת לפני הבורא. עוון חילול השם נחשב כשלושת העברות החמורות שבתורה שהן גילוי עריות, עבודה זרה, ושפיכות דמים. אבל אם עשה תשובה, יוכל לתקן את חטאו על ידי שיקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, או שילמד תורה ויתייגע בלימודה למרות הקושי, ולימוד התורה יכפר לו על החטא של חילול השם. אולם אדם שמחלל שם שמים ויודע שיש שכר ועונש, ובכל זאת מבזה את השם וחוטא על מנת להכעיס. על אף שבמקרה כזה אף מיתה אינה מכפרת על החטא ואין לו חלק לעולם הבא, אם עשה תשובה אמיתית מעומק ליבו אפילו רגע אחד לפני מותו. כוחה של תשובה לטהר את נשמתו של האדם, ומיתתו מכפרת לו על חטאיו.

קשה לי מאד בפרנסה, מה אני יכול לעשות ולקבל על עצמי כדי שאמצא עבודה?

אחת הסגולות המפורסמות שחז'ל מציינים לגבי פרנסה המובטחת לאדם בשפע, הינה הזהירות בברכת המזון. הזהירות בברכת המזון מתבטאת בברכה בכוונה מתוך הסידור או הברכון מילה במילה, להוציא את המילים אחת אחת בבירור מפיו ולא להסיח את דעתו מהברכה, וכמובן לשים לב לברך מיד לאחר האכילה ולא לשכוח חלילה את הברכה. על מצווה גדולה זאת הבטיחו חז'ל שמי שזהיר בה מזונותיו מצויים ויתפרנס ברווח. אם תקבל על עצמך להיזהר בברכת המזון, קרוב לוודאי שתמצא עבודה טובה שמתאימה לצרכיך ותתפרנס ממנה בכבוד.

שמעתי  שיש גויים שנקראים 'חסידי אומות העולם' האם הם יקומו בתחיית המתים?

כאשר עמדו עם ישראל מתחת להר סיני וקיבלו על עצמם 613 מצוות, נשארו הגויים לעומת בני ישראל עם שבעה מצוות בלבד שמתוארות בעיקר כמצוות 'מוסריות', כגון לא לרצוח, לגנוב, גילוי עריות, לקלל שם שמים, להאמין בק-ל אחד ועוד... בשונה מהנהוג כיום שגוי אוהב ישראל מכונה בתואר 'חסיד אומות העולם', תואר זה מבחינה תורנית מדבר על גוי שמקיים את שבע מצוות בני נוח כראוי ויש לו חלק מסוים לעולם הבא. 'תחיית המתים' מתוארת בתורה כתקופה שבה יקומו כל מתי ישראל מקבריהם בזמן ביאת המשיח, ובאותו זמן יקומו גם הגויים חסידי אומות העולם אשר קיימו שבע מצוות בני נוח והאמינו בבורא העולם, מכיוון שאף להם ישנו חלק כלשהו בעולם הבא.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר